Obsah webového sídla

Informácie a dokumenty sprístupnené na týchto webových stránkach (vrátane informácií na iných stránkach priamo dostupných z nich) sa poskytujú “tak ako sú”. Majú čisto informatívny charakter. Spoločnosť Invest MF s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) nedáva záruku za ich chybnú interpretáciu pri uzatváraní obchodných prípadov. Taktiež nezaručuje, že informácie nebudú obsahovať chyby a určité technické nepresnosti. Časový odstup medzi jednotlivými úpravami a zmenami týchto stránok môže spôsobiť, že informácie ako aj ceny nie sú aktuálne resp. v skutočnosti sú evidované určité zmeny oproti tu uvedeným údajom. Aktuálne informácie dostanete v osobnom, písomnom, alebo telefonickom kontakte so štatutárom prevádzkovateľa.

Rozsah používania obsahu

Tieto stránky je možné používať len na zákonom povolené účely. Dokumenty a údaje uvedené na týchto stránkach sú chránené autorským a vlastníckym právom, a nie je povolené ich kopírovať, upravovať, prenášať, distribuovať, alebo inak využívať bez povolenia ich príslušných vlastníkov.

Legislatívna úprava

Podmienky pre používanie webových stránok sú upravené v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

Prepojenia medzi webmi

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah informácií uvedených na stránkach, ku ktorým je možné získať prístup z jej domovskej stránky. Prípadné odkazy na stránky iného subjektu neznamenajú súhlas s obsahom prepojených web stránok, a všetky riziká s používaním takýchto informácií znáša používateľ týchto stránok.

Zodpovednosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené používaním, alebo zneužívaním informácií dostupných na týchto webových stránkach, alebo na iných stránkach dostupných z tejto webovej stránky. Pre používateľa nevznikajú žiadne nároky na náhrady prípadných škôd vzniknutých používaním týchto stránok, vrátane priamych, nepriamych, náhodných, špeciálnych, trestných, následných a iných škôd (ušlé zisky, ušlé výnosy, alebo iné hospodárske škody).

Platnosť obsahu

Webové stránky prevádzkovateľa poskytujú údaje o službách, ktoré sú predmetom jej obchodnej činnosti. Všetky informácie o ponuke služieb sú platné len pre trh v Slovenskej republike.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v súlade s GDPR. Viac informácií nájdete po kliknutí na odkaz Ochrana osobných údajov (GDPR).

Autorské práva

Informácie na týchto webových stránkach sú chránené autorskými zákonmi a ustanoveniami o autorskom práve a zmluvách s celosvetovou platnosťou. Všetky ochranné známky, značky služieb a obchodné názvy sú známkami ich príslušných vlastníkov a ich neoprávnené používanie je v zmysle zákona prísne zakázané. Logá, obrázky, texty, zvukové a obrazové záznamy na týchto webových stránkach nie je povolené žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, upravovať, publikovať, odovzdávať, inzerovať, prenášať, alebo distribuovať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov autorských práv a ochranných známok. Prevádzkovateľ neudeľuje vopred žiadne práva v súvislosti s autorskými právami, ochrannými známkami, alebo informáciami o obchodnom tajomstve.