Pravidlá Používania služieb podpory (ďalej len PPS) spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentmi vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom.

I. Vymedzenie základných pojmov

Objednávateľ je fyzická osoba, alebo právnická osoba vstupujúca do zmluvného vzťahu s poskytovateľom. Za objednávateľa sú oprávnené konať vždy len osoby uvedené v písomnej zmluve, alebo objednávke, respektíve osoby poverené štatutárom objednávateľa. V rámci týchto PPS, ale i následného vzťahu je objednávateľ označovaný tiež ako zákazník.
Poskytovateľ je spoločnosť InvestMF s. r. o. Vo vzťahu k objednávateľovi je v niektorých prípadoch uvádzaný aj ako technická podpora.
Provider je právnická osoba, ktorá pre objednávateľa, alebo poskytovateľa zabezpečí za odplatu priestor na vlastných serveroch na základe vlastných obchodných podmienok.
Objednávka je dokument, ktorý buď samostatne, alebo s inými zmluvnými dokumentmi, vymedzuje obsah zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom. Poskytovateľ potvrdzuje súhlas s týmito PPS, a preberá na seba práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú.
Dôvernou informáciou sa rozumie akákoľvek informácia o objednávateľovi, ktorú sa poskytovateľ dozvie v súvislosti s napĺňaním predmetu uzatvorenej zmluvy, ktorá nie je verejne prístupná a nie je určená tretím osobám.
Server je súbor hardvérového a softvérového vybavenia providera, na ktorom sú umiestnené webové stránky, spravované webové aplikácie a iné poskytované služby poskytovateľom.
Web aplikáciou rozumieme softvér slúžiaci k prezentácii, alebo podpore objednávateľských aktivít, napríklad webová stránka, databázy a podobne.
Technická prestávka je plánovaný stav, kedy poskytovateľ, alebo provider po nevyhnutnú dobu obmedzí, alebo vylúči možnosť využívania poskytovaných služieb objednávateľom. Technická prestávka slúži na zabezpečenie bezproblémového využívania poskytovaných služieb.

II. Predmet zmluvného vzťahu

 1. Predmetom zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom je poskytovanie služieb objednávateľovi štandardne špecifikovaných v zmluve, alebo písomnej objednávke, podpísanej resp. autorizovanej osobou oprávnenou konať za objednávateľa, a to v súlade s týmito PPS.
 2. Rozsah poskytovaných služieb je podmienený zakúpením (objednaním) balíka služieb. Služba môže byť objednaná aj formou odoslania Tiketu z tejto webstránky.

III. Objednávanie poskytovaných služieb (produktov)

 1. Objednávateľ má právo objednať si akékoľvek služby, prípadne produkty nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke poskytovateľa, a to za podmienok uvedených v týchto PPS.
 2. Služba, prípadne produkt poskytovaný poskytovateľom, sa považuje za objednaný doručením podpísanej písomnej zmluvy, objednávky poskytovateľovi vo forme listinného materiálu, alebo e-mailu, alebo odoslaním Ticketu zo systému poskytovateľa, keď je objednávateľ zaregistrovaný a prihlásený.
 3. Písomná podpísaná objednávka odovzdaná poskytovateľovi je záväzná, a je ju možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
Práva a povinnosti objednávateľa

 1. Podpísaním zmluvy, alebo vytvorením objednávky, či Tiketu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť cenu objednaných a poskytnutých služieb.
 2. Objednávateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služieb, o ktorú poskytovateľ objednávateľa požiada.
 3. Objednávateľ je zodpovedný za nefunkčnosť web aplikácie dodanej poskytovateľom, ak ním vytvorená a umiestnená vlastná web aplikácia spôsobí znemožnenie poskytovania služieb na serveri, alebo umožní prienik, resp. zapríčiní neautorizovanú činnosť tretích osôb na serveri providera.
 4. Objednávateľ odovzdaním písomnej objednávky poskytovateľovi dáva poskytovateľovi súhlas na zasielanie ponukových informačných správ vo forme e-mailov súvisiacich s novými službami do e-mailovej schránky objednávateľa, a to podľa uváženia poskytovateľa nie však častejšie ako 2x za mesiac.

Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný v súlade so zmluvou, objednávkou, Tiketom, prípadne v súlade s inými dokumentmi vymedzujúcimi obsah zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a objednávateľom (napr. balík služieb) v súlade s týmito PPS, poskytnúť objednávateľovi služby v dohodnutom rozsahu a v kvalite, akú si objednaná služba vyžaduje.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude uchovávať v tajnosti a chrániť pred zverejnením dôverné informácie charakterizované v týchto PPS, ktoré sa dozvedel o objednávateľovi pri napĺňaní predmetu zmluvného vzťahu, ibaže mu objednávateľ dal na sprístupnenie týchto informácií tretím osobám písomný súhlas. V prípade udelenia písomného súhlasu podľa PPS, nezodpovedá poskytovateľ za ich ďalšie zverejnenie. Poskytovateľ je zaviazaný predmetné informácie uchovávať v tajnosti len za predpokladu, že sa dozvie, že ide o dôverné informácie. Uvedený zákaz sa netýka sprístupňovania dôverných informácií zamestnancom, alebo iným spolupracovníkom poskytovateľa, ktoré im v nevyhnutnej miere poskytne za účelom plnenia zmluvného záväzku.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ľubovoľne zasiahnuť do funkčnosti ním dodanej web-aplikácie objednávateľa, prípadne dočasne, alebo aj trvalo pozastaviť dodávku poskytovaných služieb objednávateľovi (ďalej len zásah) aj bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj odstúpiť od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení, v nasledovných prípadoch:
  • v prípade, že bude mať za to, že ide o nedovolený zásah do funkčnosti systému podpory,
  • v prípade, že bude mať za to, že ide o neodborný, alebo nedovolený zásah do web-aplikácie, ktorú poskytovateľ dodal,
  • v prípade, že objednávateľ bude postupovať v rozpore s odporúčaniami poskytovateľa najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
 4. v prípade, že je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry od poskytovateľa 10 dní po jej splatnosti, a to až dovtedy, kým objednávateľ nepredloží poskytovateľovi doklad o úhrade všetkých faktúr.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že technické prestávky podľa týchto PPS vyžiadané aktualizáciou web aplikácie bude uskutočňovať najmä medzi 22:00 a 06:00 hodinou. Zásahy a úpravy web aplikácie vyžiadané objednávateľom budú vykonávané v pracovnej dobe poskytovateľa podľa vyžiadaného rozsahu, o ktorom bude objednávateľ vopred informovaný. O obmedzeniach poskytovania služieb providera bude informovaný objednávateľ priamo providerom.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje umiestniť na ním vyhotovené webové stránky odkaz na svoju webovú stránku vo forme textu, alebo vizuálne nerušivej grafiky.
 7. Poskytovateľ nezodpovedá za obmedzenie funkčnosti, alebo úplnú nefunkčnosť web aplikácie ktorú dodal objednávateľovi v prípade, že túto nefunkčnosť nezavinil vlastným konaním.
 8. Poskytovateľ prehlasuje, že akékoľvek dátové súbory, ktoré sú predmetom zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom služby, chráni primerane v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V. Doba trvania a ukončenie zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah poskytovateľa s objednávateľom trvá po dobu uvedenú v písomnej zmluve. Ak nie je v zmluve uvedená doba trvania zmluvy, má sa za to, že zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom je dohodnutý na dobu neurčitú.
 2. Poskytovanie podpory v zmysle Balíka služieb trvá po dobu 1 kalendárneho roka, pokiaľ nedôjde k ukončeniu obchodného vzťahu.
 3. Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú je oprávnená vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu, podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
 4. V prípade, že objednávateľ s poskytovateľom má uzatvorený zmluvný vzťah na dobu neurčitú so spätnou fakturáciu ceny za poskytované služby, takýto zmluvný vzťah na základe doručenej písomnej výpovede poskytovateľovi zanikne v posledný deň nasledujúceho mesiaca v ktorom bola písomná výpoveď doručená po úhrade pohľadávok vyčíslených poskytovateľom za pomernú dobu poskytovania služieb v zmysle platnej zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom (ďalej len zmluva).
 5. Zmena balíka služieb je možná počas roka len jedenkrát.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre zmluvu rozhodujúci. V prípade, ak takúto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú v prípade, že toto neoznámenie má vplyv na riadne plnenie zmluvy.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú zo vzájomného zmluvného vzťahu, vrátane jeho prípadných zmien, alebo dodatkov, sporov o platnosť, výklad, alebo zrušenie, vrátane akýchkoľvek nárokov z neho vyplývajúcich, alebo súvisiacich vrátane nároku na náhradu spôsobenej ujmy, alebo škody, alebo sporov o vydanie bezdôvodného obohatenia súvisiaceho s týmto zmluvným vzťahom a jeho prípadných zmien, alebo dodatkov, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní nezávislým rozhodcom stáleho Rozhodcovského súdu pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o., strany sa jeho rozhodnutiu podrobia a jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny PPS. Zmenené PPS vstúpia vždy do platnosti v deň uvedený pod týmito PPS, a poskytovateľ o zmene bude informovať svojich zákazníkov e-mailom. Pokiaľ sa bude meniť iba cenník služieb poskytovateľa, vyrozumie vo vzájomnej komunikácii len o zmene cenníka.

Platnosť týchto Pravidiel používania služieb podpory je od 01.01.2022