Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie GDPR od 25.mája 2018 stanovuje pravidlá pre spracovanie osobných údajov, vrátane práv dotknutej osoby (fyzické osoby). V slovenskom právnom prostredí tak všeobecné nariadenie v podobe zákona č. 18/2018 Z.z. od 25.mája 2018 nahradil zákon č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov, ktorý v súčasnosti stanovuje povinnosti a práva pri spracovaní osobných údajov.

Cieľom GDPR je dať bežným používateľom internetu – do rúk nástroj, vďaka ktorému sa o spracovaní svojich osobných údajov firmami môžeme dozvedieť čo najviac. Samozrejme, cieľom je aj to, aby firmy a inštitúcie brali problematiku ochrany osobných údajov vážne – viď pokuty v článku nižšie.

Ponúkame Vám implementáciu GDPR
vrátane poradenstva k tejto problematike.

Jedno z najnovších strašidiel Európskej únie – GDPR rieši v praxi veľká skupina povinných osôb veľmi divným spôsobom…. Jednoduchú okopírujú vyhlásenie o GDPR z inej stránky bez ohľadu na to, že každá web stránka zbiera jedinečné údaje. Nie je teda možné bez analýzy webovej stránky vytvoriť “nejakú pochybnú” pod-stránku s označením GDPR a považovať splnenie povinnosti za vybavené.

Webová stránka verejnej správy, ale aj podnikateľa by mala najprv prejsť dôkladnou analýzou, a až potom by mala byť správne ošetrená!

Naša spoločnosť je pripravená !
Nepodceňujte ochranu osobných údajov

Pripravili ste sa?
Jasne…. asi tak ako keď si 30. marca väčšina spomenie, že treba podať daňové priznanie! Teraz vážne. Riešime to zas a znova o 5 minút 12. Ale mali by sme, pretože nedodržanie povinností podľa GDPR môže byť sankcionované pokutou až do výšky 20 000 000 € alebo prípadne až do výšky 4 % z celosvetového obratu za minulé účtovné obdobie, podľa toho, ktorá suma bude pre podnikateľský subjekt vyššia.

ZHRNUTIE

  1. Web stránku by ste mali mať zabezpečenú protokolom HTTPS,
  2. Mali by ste mať aktivovaný certifikát SSL,
  3. Musíte mať vypracované zásady ochrany osobných údajov s ohľadom na povahu prezentácie, podnikania a obsahu webstránky,
  4. Musíte mať zapracované informácie o používaní cookies vrátane možnosti ich nastavenia !

 


Teraz vypracovanie kompletnej dokumentácie GDPR, implementácia modulu cookie a zapracovanie na webstránku

len za 100.00 EUR